Szkolenie ADR w UK na przewóz towarów niebezpiecznych - materiały pomocnicze

Szkolenie ADR na przewóz towarów niebezpiecznych obejmuje kurs który kończy się egzaminem przeprowadzonym przez tego samego instruktora który prowadzi szkolenia. Uprawnienia są ważne pięć lat - aby utrzymać uprawnienia należy odnowić mniej więcej 6 miesięcy przed końcem ważność licencji.

Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9 państw. ADR została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. W kwietniu 2014 umowa obowiązywała w 48 krajach.

Do umowy ADR państwa przystępowały na trzy sposoby: przez wspólne podpisanie (pierwsze 9 państw sygnatariuszy), przez akcesję i przez sukcesję. Według stanu z kwietnia 2014 do umowy ADR przystąpiły następujące kraje:

Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,  Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia,Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Po tragicznym ataku z 11 września 2001 roku wprowadzono regulacje w zakresie ochrony.


Wprowadzono nową definicję „towaru niebezpiecznego dużego ryzyka” (TDR). Są to towary, które mogą być użyte, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zamachach terrorystycznym i spowodować w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar, masowych zniszczeń lub, w przypadku klasy 7, ekonomiczno-społeczną dezorganizację.

Przepisy wymagają od każdego, kto zajmuje się operacjami transportowymi towarów niebezpiecznych posiadania wiedzy.

Nie wystarczy znajomość samych norm prawnych. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo musimy poznać właściwości towarów oraz wiedzieć, jak zachować samych norm prawnych. Chcąc  zapewnić bezpieczeństwo  musimy  poznać właściwości towarów oraz wiedzieć, jak zachować się gdy dojdzie do uwolnienia się towaru, pożaru lub wypadku.

Od każdego uczestnika każdej operacji transportowej (w tym także i od spedytorów) wymaga się ukończenia formalnego szkolenia oraz posiadania wiedzy, która pozwoli na zgodne z prawem i bezpiecznie wykonanie zdać.

Ochrona oznaczona środkami ostrożności podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub użycia towarów niebezpiecznych niezgodne z ich przeznaczeniem, prowadzącego do zagrożenia ludzi, mienia lub środowiska.

 

Wyjaśnienie skrótów:


ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

RID - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejowego

ADN - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu rzekami towarów niebezpiecznych.

GITD - Główny Inspektor Transportu Drogowego.

IATA - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska.

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych.

UN - Narody Zjednoczone ( United Nation).

 

Właściwości towarów w poszczególnych klasach:

Klasyfikacja polega na przypisaniu towaru do odpowiedniej klasy. W wyniku klasyfikacji ustala sie takze nr. UN oraz grupę pakowania. Zgodnie z ADR rozróżnia się nastepujące klasy towarow niebezpiecznych:

 

Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

1.1 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.2 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym
1.3 – Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
1.4 – Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki
1.5 - Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
1.6 - Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się

Klasa 2 – Gazy
​2.1 - Gazy palne
2.2 - Gazy niepalne, nietrujące
2.3 - Gazy trujące
Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
​4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
​5.2 – Nadtlenki organiczne
6.2 – Materiały zakaźne
Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 5.1 – Materiały utleniające
Klasa 6.1 – Materiały trujące
Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 – Materiały żrące
Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

 

 

 

 

 

Galeria

Szkolenia na prawo jazdyKurs na ciężarówkę


Znaki Drogowe

Ciekawostki

Tell me Show me LGV 2015-04-08

Przedstawiamy Państwu praktyczny poradnik zawierający listę pytań z zakresu bezpieczeństwa pojazdu, jak również przykładowe odpowiedzi na każde z nich. Pytania te są zadawane podczas zdawania na następujące kategorie prawa jazdy: C, C1, D, D1.

Więcej informacji o pytaniach i odpowiedziach na nie można znaleźc na stronie u nas.

Papier COUNTERPART wycofany z dokumentów prawa jazdy! 2015-03-17

Przypominamy, że od 8 Czerwca 2015 roku papierowa część prawa jazdy nie będzie już obowiązującym dokumentem, co wiąże się z tym, że DVLA zatrzyma jej wydawanie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Papier counterpart wycofany.

Zapraszamy na nasze kursy prawa jazdy 2015-03-03

Nasza szkoła jazdy oferuje szeroki zakres kursów na samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe - w zalezności od Państwa wymagań. W naszej ofercie znajdą Państwo, między innymi kursy kat. B, B+E, C, LGV1, LGV2 i wiele innych.

Zobacz więcej
 
CMS Web design - Tworzenie stron w UK dla firm